Portal za starije osobe

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj živi 4.284.889 stanovnika. Broj osoba starih 65 i više godina  je 758.633 osoba odnosno 17,7 % ukupne populacije. Ovim udjelom starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji Hrvatska je iznad prosjeka zemalja Europske unije (17%). Navedeni demografski pokazatelji govore da je Hrvatska zakoračila u „demografsku starost“.

Kako bi se starijim osobama, koje su u sustavu socijalne skrbi prepoznate kao posebno osjetljiva kategorija korisnika, omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost, potrebna je uspostava cjelovitog pristupa i dugoročne strategije socijalne skrbi. U tu svrhu, Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je Strategiju socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016.  Posebno ističemo da Strategija predstavlja podlogu za korištenje sredstava Europskih fondova, a služi i  kao podloga za razvoj novih oblika skrbi za starije osobe u lokalnoj zajednici.Sustav socijalne skrbi za starije osobe usmjeren je na suzbijanje socijalne isključenosti te pružanje kvalitetnih socijalnih usluga, koje osiguravaju sljedeći pružatelji:

– ustanove socijalne skrbi,

– udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici,

– fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost,

– udomiteljske obitelji,

sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13).

Popis pružatelja usluga

Prava u sustavu socijalne skrbi dostupna starijoj osobi, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, mogu biti u obliku naknada i usluga.

Naknade koje može ostvariti starija  osoba u sustavu socijalne skrbi su: zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, troškovi ogrijeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu.

Usluge koje može ostvariti starija osoba u sustavu socijalne skrbi su: prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, boravka i smještaj.

Katalog prava i usluga u sustavu socijalne skrbi za starije osobe.

Uz navedena prava koja su propisana Zakonom, starijim i nemoćnim osobama osigurava se i pružanje usluga iz Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“.

Osim navedenog, socijalna skrb ostvaruje se i sukladno općim aktima jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, kojima definiraju socijalne programe na području svoje nadležnosti te njihov sadržaj, obim i načine financiranja. Stoga Vas upućujemo da se za informaciju o pravima na lokalnoj/regionalnoj razini obratite svojoj općini ili gradu odnosno županiji.

Comments are closed.